AQUA SANING spol. s r.o. Kapitána Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Fax.: 246 013 706 Mobil: 608 771 612

SANACE VLHKÉHO ZDIVA BUDOV
A STAVEBNÍ ČINNOST

Koncentrovaná přísada do cementových omítek a potěrů zvyšující vodotěsnost

SANVO - PE kanystry

Účel použití přísady

Do cementových omítek nebo potěrů vyráběných obvyklým způsobem k odstranění skrytých vad v důsledku průsaku spodních vod, pro izolační práce na opravách domovního fondu, průmyslových zemědělských a vodohospodářských objektů. Omítka nebo potěr odolává účinkům zvýšené vlhkosti, prosakující nebo tlakové vody, za předpokladu stability konstrukce (dimenzované a provedené podle 2. mezního stavu). Při aplikaci do betonových směsí je optimální dávkování 1 litr přísady SANVO na 50 kg cementu. Obecné zásady pro vodostavební betony nutno dodržet.

Technické parametry

Cementové omítky tl. 15 - 20 mm s přísadou SANVO odolávají hydrostatickému přetlaku vody 0,4 - 0,6 MPa.

Příklady použití

A - Dodatečná hydroizolace sklepů proti zvýšené hladině spodní vody

B - Hydroizolace bazénů a jímek


Spotřeba hmot pro 1 m2 hydroizolace SANVO (tab. č. 1)

 Druh

měrná
jednotka

omítka
tl. 15 - 20 mm

cem. potěr
tl. 20 - 30 mm

Voda ( vč. vlhkosti kameniva ) litr 9,5 -12 11 - 14
Přísada SANVO litr 0,18 0,28
Cement II/B-S 32,5 R (SPC 325) kg 8,5 13,5
Písek říční jemný 0 - 2 mm m3 0,026 0,003
Štěrkopísek říční 0 - 4 mm m3   0,033

Příklady receptur k výrobě hydroizolační maltoviny pro omítky (tab. č. 2)

 Druh měr.
jednotka
vlhčení cem.
postřik
malta
jádra
štuk

uzav. nátěr

I. II.
Voda ( vč. vlhkosti kameniva ) litr 10 3 13 2,5 10 10
Přísada SANVO ml - 50 500 120 30 30
Cement II/B-S 32,5 R (SPC 325) litr - 2 20 5 1 -
Kamenivo litr - 5,5 64 2 - -
Objem směsi cca litr 10 7 60 5 10,5 10,03
Rozsah prací cca m2 5 3,5 3,7 2,5 10 10

Příklad pro výrobu malty (jádro omítky - viz tabulka č. 2)

 1. 11 l vody se smísí s 500 ml řádně rozmíchané přísady SANVO.
 2. Připravená záměsová kapalina se ihned vleje do míchačky, kde se vsype 20 l cementu II/B-S 32,5 R (SPC 325) a 64 l říčního písku frakce 0/2 mm.
 3. V průběhu míchání (2-3 min.) se event. ještě přidá až 2 litry vody tak, aby se maltou dalo dobře omítat.Optimální celková doba míchání je 4-6 minut.

Pracovní postup při omítání

 1. Očištěné, odsparované, vyrovnané a zdrsněné zdivo nebo beton se řádně navlhčí. Spotřeba na m2 podle savosti podkladu až 2 litry.
 2. Na zdivu se provede cementový postřik ve složení 3 litry vody, 50 ml přísady SANVO, 2 l cementu, 5,5 l říčního ostrého písku.
 3. Na zatuhlý postřik se nanese malta (s přísadou) o tl. cca 15 mm.
 4. Povrch se upraví nanesením štukové vrstvy ( viz tab. č. 2,písek jemný říční) a zahladí se ocelovým stíradlem.
 5. Po částečném zatvrdnutí štuku (nepoškodit) se provede nátěr (viz. tab. č.2 ). Druhý nátěr se provede bez cementu za 24 hodin.
 6. Hydroizolace musí být chráněna před vyschnutím častým vlhčením vodou, min.10 - 14 dnů, aby nedošlo k vzniku trhlin.

Příklady receptur k výrobě hydroizolační maltoviny pro potěry (tab. č. 3)

 Druh měr.
jednotka
vlhčení aktiv.
postřik
jádro
potěru
štuk

uzav. nátěr

I. II.
Voda ( vč. vlhkosti kameniva ) litr 10 3 11 2 10 10
Přísada SANVO ml - 50 500 120 30 30
Cement II/B-S 32,5 R (SPC 325) litr - 2,5 20 5 1 -
Kamenivo litr - 5 64 2 - -
Objem směsi cca litr 10 8 60 5 10,5 10,03
Rozsah prací cca m2 5 4 2,3 3,3 10 10

Pracovní postup při hydroizolačních potěrech

 1. Opravené, zdrsněné a očištěné plochy podkladu se navlhčí vodou (louže rozetřít fibrovým kartáčem).
 2. Směs aktivačního postřiku (viz. tab. č..3, písek0/2) se důkladně rozetře fibrovými kartáči do podkladu tak, aby nevznikly louže, a to na takové ploše, která bude do 2 hodin opatřena potěrem.
 3. Jádro potěru (viz. tab. č.3, štěrkopísek říční 0/4 mm) se rozprostře, udusá a srovná dřevěným stíradlem a latí v tl. 20-25 mm
 4. Štuková vrstva potěru (viz. tab.č.3,písek říční 0/1 mm) se provede natažením směsi na zatuhlý potěr ocel. stíradlem v tl. 1,5 mm.Současně lze provést požlábky ve stycích omítky s potěrem.
 5. Uzavírací nátěry a vlhčení - viz prac. postup při omít.,odst.5 a 6.

Upozornění

Před použitím je nutno přísadu vždy důkladně promísit! Pro případné osazování zařizovacích předmětů do povrchů s izolací SANVO nutno předem provést kapsy nebo výklenky, opatřené omítkou a teprve pak provádět osazovací práce.Pracovní spáry je nutno situovat do koutů místností a v místech styku omítky s potěrem nutno spoje zesílit provedením požlábku, který zaručí dokonalejší spojení nestejně zatvrdlých ploch. Při provádění izolací na větších vodorovných nebo svislých plochách, kdy rozsah prací si vyžaduje vytvoření dilatačních spár, doporučujeme využívat k jejich utěsnění trvale plastické tmely. Omítku i cementový potěr lze opatřit vhodným nátěrem nebo jinou povrchovou úpravou.

Atest

Certifikát č. 06-4533, TZÚS Praha, AO č. 204

Agua Saning, s.r.o., Kpt. Jasioka 1380/29a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov Created by